ขอเสนอโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์ ได้ที่ 075-222-140 / 085-384-0228
บริษัท ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ www.silversoutherntour.com

กำหนดการเดินทาง 19-20 / 26 - 27 มิ.ย. / 10 – 11 / 24 – 25 ก.ค. 53 หรือกรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่านขึ้นไปสามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก หาดใหญ่ – ปีนัง – ป้อมปืน – เรือ Star Cruises (B/ L / D)
06.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ ในตัวเมือง จ.ตรัง/สตูล/นครศรีฯ/พัทลุง/กระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเช็คความพร้อมของหนังสือเดินทาง
08.00 น. ถึง อ. หาดใหญ่ (บริการอาหารเช้าแบบปุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรมไดมอลพลาซ่า) (1)
เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศ VIP ของประเทศมาเลเซีย เพื่อที่จะเดินทางสู่ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นนำท่านสู่เกาะปีนัง (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
12.00 น. ถึง เกาะปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)
บ่าย นำท่านชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์ ในปี ค.ศ. 1786 ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปีนัง
หมายเหตุ: นำท่านไปซื้อขนม และช็อกโกเลต ณ ร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปว่าเป็น ของแท้แน่นอน จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อนำท่าน ล่องเรือสตาร์ครูซ ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมบรรยากาศของทะเลปีนัง และน่านน้ำสากลประเทศสิงคโปร์ หลังจากเรือออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ,ห้องดูหนัง ,ห้องนวด ,ห้องตัดผม ,และห้องคาสิโนสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชค เชิญท่านตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารค่ำ แบบปุฟเฟ่ร์ (3) ณ ห้องอาหารบนเรือ Star Cruises จากนั้นให้ท่านอิสระในการใช้บริการต่างๆ บนเรือเรือสตาร์ครูซ (ไม่ร่วมในราคาทัวร์) หรือจากเลือกพักผ่อนในมุมต่างๆ บนเรือ
วันที่สอง เรือ Star Cruises – วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเต่า – ดิวตี้ฟรี - หาดใหญ่ (B / L / -)
07.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือStar Cruises (4)
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกัน อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า และชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5) หลังอาหารเที่ยงนำท่านเดินทางกลับสู้ ประเทศไทย
............ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้ง สองประเทศ
เย็น เดินทางถึงหาดใหญ่ และนำท่านเดินทางกลับ จ.หวัดของท่าน โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
+++++++++++++++++สิ้นสุดรายการนำเที่ยว++++++++++++++++++++อัตราค่าบริการ (ห้องพักที่ใช้คือ ห้องอินไซด์สเตทรูม) พักห้องละ 2 ท่าน
จ.ที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ราคา/ท่าน
อ.หาดใหญ่ 3,299.-
จ.ตรัง 3,790.-
จ.นครศรีธรรมราช 3,999.-
จ.สตูล 3,700.-
จ.พัทลุง 3,500.-
จ.กระบี่ 4,990.-
หมายเหตุ:
กรณีต้องการพักแบบ ห้องดีลักสเตทรูม (มีหน้าต่าง) เพิ่มท่านละ 900 บาท
กรณีต้องการพักแบบ เอ็กเซ็กคูทีฟ สวีท / จูเนียร์สวีท เพิ่มท่านละ 1,700 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถตู้/โค้ชปรับอากาศ (VIP) นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าเรือสตาร์ครูซ ชมบรรยากาศทะเลปีนัง สิงคโปร์
 ค่าที่พักในเรือสตาร์ครูซ 1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าภาษีขึ้นเรือ
 ค่าอาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 ค่าขนม ขนมขบเคี้ยว บริการระหว่างการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
 ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป)
 แจกฟรี หมวกซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์
 แจกฟรี คู่มื้อการเดินทางโปรแกรมล่องเรือสตาร์ครูซ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน


จองทัวร์ ได้ที่ 075-222-140 / 085-384-0228
และสอบถามเพิ่มเติมได้ มีบริการรับจัดกรุ๊ปทัวร์เหมาทั้งโปรแกรมในประเทศ ต่างประเทศ จัดอบรมสัมนา ดูงาน ทัศนะศึกษา จองโรงแรม และจองตั๋วเครื่องบิน

บริษัท ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ www.silversoutherntour.com

ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ ส่งเมล์ถึง ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์ 58.147.52.30 [ วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2553 เวลา 11:17 น. ]

ルイヴィトン 財布 偽物 激安 ヴィトン 公式 財布 ルイヴィトン 激安 ルイヴィトン 鞄 メンズ ヴィトン セール
&#12479;&#12452;&#12460; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12496;&#12483;&#12463; &#28608;&#23433; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; <a href="http://www.lectiaverde.ro/download/chanel_bags.html">http://www.lectiaverde.ro/download/chanel_bags.html</a> &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#23567;&#29289; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12521;&#12454;&#12531;&#12489;&#12501;&#12449;&#12473;&#12490;&#12540;&#38263;&#36001;&#24067; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#12496;&#12483;&#12464;&#19968;&#35239; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12496;&#12483;&#12463; &#20385;&#26684; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#12398;&#12510;&#12501;&#12521;&#12540;
&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#12456;&#12500; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12493;&#12483;&#12463;&#12524;&#12473; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#12496;&#12483;&#12464; &#12480;&#12511;&#12456; <a href="http://www.sabacturizam.org/js/coach-c-15.html">http://www.sabacturizam.org/js/coach-c-15.html</a> &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#20013;&#21476; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#38263;&#36001;&#24067; &#12513;&#12531;&#12474; &#20154;&#27671; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12521;&#12454;&#12531;&#12489;&#12501;&#12449;&#12473;&#12490;&#12540; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#20605;&#29289; &#28608;&#23433; &#12467;&#12500;&#12540; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531;
&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#20605;&#29289; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#20013;&#21476;&#36001;&#24067; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; <a href="http://www.chicagoculturalalliance.org/news/coach_wallets.html">http://www.chicagoculturalalliance.org/news/coach_wallets.html</a> &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12496;&#12483;&#12464; &#12513;&#12531;&#12474; &#12480;&#12511;&#12456; &#36023;&#21462; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12473;&#12459;&#12540;&#12501; &#20385;&#26684; &#26032;&#20316;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473; &#36001;&#24067;
&#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#12464;&#12523;&#12540;&#12503; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12532;&#12455;&#12523;&#12491; &#36001;&#24067; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#26032;&#20316; &#36001;&#24067; 2013 <a href="http://www.sabacturizam.org/js/coach-c-17.html">http://www.sabacturizam.org/js/coach-c-17.html</a> &#12502;&#12521;&#12531;&#12489; &#12496;&#12483;&#12464; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12473;&#12540;&#12484; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#36023;&#12356;&#21462;&#12426;&#20385;&#26684; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12459;&#12496;&#12531; &#12513;&#12531;&#12474; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12459;&#12496;&#12531; &#12513;&#12531;&#12474;
&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#38263;&#36001;&#24067; &#12513;&#12531;&#12474; &#20154;&#27671; &#27005;&#22825;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#36001;&#24067; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12459;&#12540;&#12489;&#12465;&#12540;&#12473; <a href="http://www.chicagoculturalalliance.org/news/coach_wallets.html">http://www.chicagoculturalalliance.org/news/coach_wallets.html</a> &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12467;&#12500;&#12540; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12513;&#12531;&#12474; &#36001;&#24067; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473; &#36001;&#24067; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12522;&#12506;&#12450; &#20385;&#26684; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#12450;&#12474;&#12540;&#12523;<a href=http://www.lectiaverde.ro/download/coach_bags.html>http://www.lectiaverde.ro/download/coach_bags.html</a>
<a href=http://www.dialtelecom.ro/aspnet_client/chanel_2014.html>http://www.dialtelecom.ro/aspnet_client/chanel_2014.html</a>
<a href=http://www.hotel-car.net/prezentacija/coach_brand.html>http://www.hotel-car.net/prezentacija/coach_brand.html</a>

&#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#20844;&#24335; &#36001;&#24067; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#12473;&#12540;&#12497;&#12540;&#12467;&#12500;&#12540; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12450;&#12454;&#12488;&#12524;&#12483;&#12488; louis vuitton&#12398;&#36001;&#24067; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#21830;&#21697;
&#12502;&#12521;&#12531;&#12489; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12502;&#12521;&#12531;&#12489; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; louis vuitton &#35069;&#36896;&#30058;&#21495; <a href="http://www.proformance.net/aspnet_client/coach-c-20.html">http://www.proformance.net/aspnet_client/coach-c-20.html</a> &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12503;&#12524;&#12476;&#12531;&#12488; &#12479;&#12452;&#12460; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#12398;&#12480;&#12511;&#12456; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36009;&#22770;&#24215; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12496;&#12483;&#12464; &#12513;&#12531;&#12474;
&#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12513;&#12531;&#12474; &#36001;&#24067; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12496;&#12452;&#12510; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#12398;&#38263;&#36001;&#24067; <a href="http://www.toon.org.rs/vesti/gucci_japan.html">http://www.toon.org.rs/vesti/gucci_japan.html</a> &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#26032;&#20316;&#12496;&#12483;&#12464; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12513;&#12531;&#12474; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12467;&#12500;&#12540; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#12472;&#12483;&#12500;&#12540; &#12467;&#12500;&#12540;&#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#36001;&#24067;
&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12514;&#12494;&#12464;&#12521;&#12512; &#36001;&#24067; &#36001;&#24067; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#28608;&#23433; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#26666; <a href="http://www.alspac.com.br/documentos/prada_store.html">http://www.alspac.com.br/documentos/prada_store.html</a> &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12479;&#12452;&#12460; &#36001;&#24067; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#12513;&#12531;&#12474; &#20154;&#27671; &#36001;&#24067; &#12513;&#12531;&#12474; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#36001;&#24067;&#12459;&#12479;&#12525;&#12464;
&#20605;&#29289;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12496;&#12483;&#12464; &#36023;&#21462; &#30456;&#22580; &#12502;&#12521;&#12531;&#12489; &#36001;&#24067; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; <a href="http://www.hotel-car.net/prezentacija/Louis_Vuitton_bags.html">http://www.hotel-car.net/prezentacija/Louis_Vuitton_bags.html</a> &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531;&#28608;&#23433;&#36001;&#24067; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#25163;&#24115; &#27005;&#22825;&#36001;&#24067;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#36890;&#36009; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#12480;&#12511;&#12456; &#30333;
&#27005;&#22825; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; louis vuitton &#28608;&#23433; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#23567;&#37549;&#20837;&#12428; &#12479;&#12452;&#12460; <a href="http://www.ditl3.ro/aspnet_client/coach_2014.html">http://www.ditl3.ro/aspnet_client/coach_2014.html</a> &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12461;&#12540;&#12465;&#12540;&#12473; &#20516;&#27573; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12467;&#12500;&#12540; &#36009;&#22770; &#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12496;&#12483;&#12464; &#26032;&#20316; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#12521;&#12483;&#12500;&#12531;&#12464; &#12523;&#12452;&#12532;&#12451;&#12488;&#12531; &#36001;&#24067; &#12513;&#12531;&#12474; &#38263;&#36001;&#24067;<a href=http://www.dialtelecom.ro/aspnet_client/newbalance_996_japan.html>http://www.dialtelecom.ro/aspnet_client/newbalance_996_japan.html</a>
<a href=http://www.dialtelecom.ro/aspnet_client/prada_2014.html>http://www.dialtelecom.ro/aspnet_client/prada_2014.html</a>
<a href=http://www.chicagoculturalalliance.org/news/Louis_Vuitton_store.html>http://www.chicagoculturalalliance.org/news/Louis_Vuitton_store.html</a>
โดยคุณ mereyko ส่งเมล์ถึง mereyko 76.164.234.178 [ วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 17:08 น. ] ผู้ตอบคนที่ 34

&#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12523;&#12540;&#12472;&#12517;&#12467;&#12467; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12500;&#12450;&#12473; &#12467;&#12500;&#12540; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#24453;&#12385;&#21463;&#12369;&#30011;&#20687; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#30524;&#37857; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; iphone5&#12465;&#12540;&#12473; &#12461;&#12523;&#12486;&#12451;&#12531;&#12464;
&#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12493;&#12452;&#12523; &#26032;&#20316; &#12450;&#12452;&#12507;&#12531;&#12459;&#12496;&#12540;&#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#39321;&#27700;&#12521;&#12531;&#12461;&#12531;&#12464; <a href="http://www.msbartok.edu.rs/aspnet_client/chanel_japan1.html">&#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12469;&#12531;&#12464;&#12521;&#12473;</a> &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12510;&#12488;&#12521;&#12483;&#12475; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#36001;&#24067; &#12481;&#12455;&#12540;&#12531; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#39080; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12493;&#12483;&#12463;&#12524;&#12473; &#12497;&#12540;&#12523; &#12525;&#12531;&#12464; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#12398;&#12496;&#12483;&#12463;
&#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#38788; &#20385;&#26684; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#26032;&#20316; 2013-2014-2014 &#36001;&#24067; &#12362;&#36001;&#24067; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; <a href="http://www.msbartok.edu.rs/aspnet_client/chanel_japan4.html">&#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12469;&#12531;&#12464;&#12521;&#12473;</a> &#12469;&#12531;&#12464;&#12521;&#12473; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12467;&#12500;&#12540; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#21270;&#31911;&#21697;&#20844;&#24335; &#20385;&#26684; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#36001;&#24067; &#12461;&#12515;&#12499;&#12450;&#12473;&#12461;&#12531; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#36001;&#24067; &#12487;&#12491;&#12512;
&#12502;&#12521;&#12531;&#12489; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12500;&#12450;&#12473; &#12467;&#12467;&#12510;&#12540;&#12463; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12493;&#12483;&#12463;&#12524;&#12473; &#12356;&#12367;&#12425; <a href="http://www.msbartok.edu.rs/aspnet_client/chanel_japan1.html">&#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#39321;&#27700;</a> &#12494;&#12505;&#12523;&#12486;&#12451; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12456;&#12468;&#12452;&#12473;&#12488; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12510;&#12501;&#12521;&#12540; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#12398;&#26032;&#20316;&#12496;&#12483;&#12464; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; cosme
&#20013;&#21476;&#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#12496;&#12483;&#12464; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#36001;&#24067; 2013-2014 &#26149;&#22799; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#38772; &#26032;&#20316; <a href="http://www.msbartok.edu.rs/aspnet_client/chanel_japan1.html">&#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12493;&#12483;&#12463;&#12524;&#12473;</a> &#12469;&#12531;&#12464;&#12521;&#12473; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12522;&#12508;&#12531; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#24215;&#33303; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#38263;&#36001;&#24067; &#40658; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#36001;&#24067; &#19968;&#35239; &#28608;&#23433; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12496;&#12483;&#12464;
&#12502;&#12521;&#12531;&#12489; &#36001;&#24067; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#12473;&#12509;&#12540;&#12484; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12523;&#12502;&#12521;&#12531; <a href="http://www.msbartok.edu.rs/aspnet_client/chanel_japan3.html">&#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12504;&#12450;&#12468;&#12512;</a> &#36001;&#24067; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#26032;&#20316; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12467;&#12531;&#12497;&#12463;&#12488;&#12511;&#12521;&#12540; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12459;&#12513;&#12522;&#12450; &#12522;&#12531;&#12464; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12473;&#12540;&#12497;&#12540;&#12467;&#12500;&#12540; &#28608;&#23433; &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#28608;&#23433; &#12450;&#12463;&#12475;&#12469;&#12522;&#12540;
โดยคุณ mcgklasa ส่งเมล์ถึง mcgklasa 76.164.234.178 [ วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤษภาคม 2557 เวลา 18:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 35

 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ